Contoh Teks Atur Pambagyo Harjo Sepasaran dan Selapanan Bayi bahasa Jawa

- Author

Minggu, 2 April 2023 - 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Untuk mewujudkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas diberikannya bayi yang telah dilahirkan, biasanya masyarakat Jawa mengundang tetangga dan sanak saudara ketika bayi telah berumur sepasar (5 hari) dan/atau selapan (35 hari). Setelah para tamu undangan datang, maka yang punya hajad (Bpk/Ibu) bayi akan mengutus seseorang yang biasa berpidato untuk mengucapkan atur pambagyo harjo.

Untuk itu, di bawah ini kami berikan contoh Pambagyo Harjo Sepasaran dan Selapanan Bayi dalam bahasa Jawa. Silahkan ubah menurut kebutuhan anda.

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kawula nuwun, dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundhi saha kinabekten. Punapa dene panjenenganipun para tamu kakung sumawana putri, ingkang dahat kalingga murdaning akrami.

Katentreman, kabagyan saha karahayon kagunganipun Gusti ingkang Maha Mirah, mugi tansah kajiwa lan kasalira dhumateng panjenengan sadaya, hangluberana dhumateng kawula.

Kanthi linambaran trapsila ing budi, miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama, mugi pinarengna kawula cumanthaka marak ngarsa hanggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, inggih awit mradapa keparengipun kadang kula anem adhimas ……………. (nama ayah bayi) kula piniji minangka talanging basa, kinen hangaturaken menggah wigatosing gati pahargyan prasaja ing dalu kalenggahan punika.

Minangka purwakaning atur, ngaturaken pambagya sugeng rawuh, sinartan agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan, dene panjenenganipun para tamu sampun kepareng jurung wungon tirakat wonten ing dalu punika, mracihnani bilih semanten agenging raos sih katresnan panjenengan dhumateng adhimas ….;…………..(nama ayah bayi) sakkulawarga.

Ing salajengipun mugi sekecakna pinarak ing palenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih, saperlu nglajengaken wungon tirakat sakeparengipun. Wondene menggah wigatosing gati wontenipun pahargyan prasaja ing dalu kalenggahan punika, keparenga ngaturi wuninga bilih rikala dinten …………… (hari dan tanggal kelahiran bayi) surya kaping ………….. (bulan kelahiran bayi) wanci tabuh ……………(jam kelahiran bayi) wonten ing ………… (rumah sakit kelahiran bayi) kadang kula anem adhimas ………………..(nama ayah bayi), pinaringan momongan mijil jalu/pawestri, ingkang ing dalu kalenggahan punika kaleres jangkep sepekenanipun/selapanipun.

Ibu dalah ponang jabang bayi, kaparingan rahayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Wondene pun jabang bayi kaparingan tetenger (nami/nama) ………………….

Ingkang punika dhumateng panjenenganipun para tamu, keparenga paring tambahing donga pamuji, mugi-mugi kadang kula anem adhimas ……………. (nama ayah bayi) sakukuban, tansah pinaringan rahmating Pangeran saha pun jabang bayi ing akhir dewasanipun dadosa lare ingkang utami, bekti dhumateng Gusti punapa dene tiyang sepuh, miwah piguna dhumateng nusa lan bangsa, murakabi dhumateng sesami.

Minangka pungkasaning atur, hambok bilih wonten kuciwaning boja krami, anggen kawula hanampi menggah karawuhan panjenengan sami, inggih ingkang nata palenggahan, atur pasugatan, punapadene para putra anggenipun atur leladi kirang mranani ing penggalih, mawantu-wantu kadang kula anem adhimas …………….. (nama ayah bayi) nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.

Semanten ugi, kawula minangka talanging basa, hambok bilih wonten keladuking patrap saha pangucap, tuna dungkaping paramasastra ingkang boten anuju prana, kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten.

Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamu“alaikum Wr. Wb.

Baca juga Contoh Teks Atur Pambagyo Harjo Supitan

Berita Terkait

Purwakanthi: asal kata, pengertian, jenis dan contoh
Parikan: Pengertian lengkap dengan contohnya 2 baris dan 4 baris
Unggah ungguh Basa Jawa lengkap jenis dan penerapannya
4 jenis Tembung Camboran Bahasa Jawa, pengertian dan contohnya
Keratabasa Bahasa Jawa yang populer sepanjang masa
159 Nama Pohon, Daun, Bunga, Buah-buahan, dan bijinya dalam bahasa Jawa
Contoh undangan pernikahan bahasa Jawa pengantin wanita
Wangsalan: pengertian, jenis dan 22 contoh kalimatnya
Berita ini 1,071 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 Mei 2024 - 22:54 WIB

Purwakanthi: asal kata, pengertian, jenis dan contoh

Selasa, 28 Mei 2024 - 11:21 WIB

Parikan: Pengertian lengkap dengan contohnya 2 baris dan 4 baris

Selasa, 28 Mei 2024 - 11:20 WIB

Unggah ungguh Basa Jawa lengkap jenis dan penerapannya

Senin, 27 Mei 2024 - 16:23 WIB

4 jenis Tembung Camboran Bahasa Jawa, pengertian dan contohnya

Senin, 27 Mei 2024 - 16:23 WIB

Keratabasa Bahasa Jawa yang populer sepanjang masa

Senin, 27 Mei 2024 - 16:20 WIB

159 Nama Pohon, Daun, Bunga, Buah-buahan, dan bijinya dalam bahasa Jawa

Senin, 20 Mei 2024 - 23:36 WIB

Contoh undangan pernikahan bahasa Jawa pengantin wanita

Jumat, 10 Mei 2024 - 22:50 WIB

Wangsalan: pengertian, jenis dan 22 contoh kalimatnya

Berita Terbaru

Bahasa Jawa

Purwakanthi: asal kata, pengertian, jenis dan contoh

Selasa, 28 Mei 2024 - 22:54 WIB

Bahasa Jawa

Parikan: Pengertian lengkap dengan contohnya 2 baris dan 4 baris

Selasa, 28 Mei 2024 - 11:21 WIB

Bahasa Jawa

Unggah ungguh Basa Jawa lengkap jenis dan penerapannya

Selasa, 28 Mei 2024 - 11:20 WIB

Aksara Jawa

Paramasastra Basa Jawa Baku jangkep aksara Jawi lan Sandhangane

Selasa, 28 Mei 2024 - 10:46 WIB

Aksara Jawa

Aksara Jawa: Penjelasan dan maknanya

Selasa, 28 Mei 2024 - 10:44 WIB