Contoh Teks Atur Pambagyo Harjo Sepasaran dan Selapanan Bayi bahasa Jawa

- Author

Minggu, 2 April 2023 - 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Untuk mewujudkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas diberikannya bayi yang telah dilahirkan, biasanya masyarakat Jawa mengundang tetangga dan sanak saudara ketika bayi telah berumur sepasar (5 hari) dan/atau selapan (35 hari). Setelah para tamu undangan datang, maka yang punya hajad (Bpk/Ibu) bayi akan mengutus seseorang yang biasa berpidato untuk mengucapkan atur pambagyo harjo.

Untuk itu, di bawah ini kami berikan contoh Pambagyo Harjo Sepasaran dan Selapanan Bayi dalam bahasa Jawa. Silahkan ubah menurut kebutuhan anda.

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kawula nuwun, dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundhi saha kinabekten. Punapa dene panjenenganipun para tamu kakung sumawana putri, ingkang dahat kalingga murdaning akrami.

Katentreman, kabagyan saha karahayon kagunganipun Gusti ingkang Maha Mirah, mugi tansah kajiwa lan kasalira dhumateng panjenengan sadaya, hangluberana dhumateng kawula.

Kanthi linambaran trapsila ing budi, miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama, mugi pinarengna kawula cumanthaka marak ngarsa hanggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, inggih awit mradapa keparengipun kadang kula anem adhimas ……………. (nama ayah bayi) kula piniji minangka talanging basa, kinen hangaturaken menggah wigatosing gati pahargyan prasaja ing dalu kalenggahan punika.

Minangka purwakaning atur, ngaturaken pambagya sugeng rawuh, sinartan agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan, dene panjenenganipun para tamu sampun kepareng jurung wungon tirakat wonten ing dalu punika, mracihnani bilih semanten agenging raos sih katresnan panjenengan dhumateng adhimas ….;…………..(nama ayah bayi) sakkulawarga.

Ing salajengipun mugi sekecakna pinarak ing palenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih, saperlu nglajengaken wungon tirakat sakeparengipun. Wondene menggah wigatosing gati wontenipun pahargyan prasaja ing dalu kalenggahan punika, keparenga ngaturi wuninga bilih rikala dinten …………… (hari dan tanggal kelahiran bayi) surya kaping ………….. (bulan kelahiran bayi) wanci tabuh ……………(jam kelahiran bayi) wonten ing ………… (rumah sakit kelahiran bayi) kadang kula anem adhimas ………………..(nama ayah bayi), pinaringan momongan mijil jalu/pawestri, ingkang ing dalu kalenggahan punika kaleres jangkep sepekenanipun/selapanipun.

Ibu dalah ponang jabang bayi, kaparingan rahayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Wondene pun jabang bayi kaparingan tetenger (nami/nama) ………………….

Ingkang punika dhumateng panjenenganipun para tamu, keparenga paring tambahing donga pamuji, mugi-mugi kadang kula anem adhimas ……………. (nama ayah bayi) sakukuban, tansah pinaringan rahmating Pangeran saha pun jabang bayi ing akhir dewasanipun dadosa lare ingkang utami, bekti dhumateng Gusti punapa dene tiyang sepuh, miwah piguna dhumateng nusa lan bangsa, murakabi dhumateng sesami.

Minangka pungkasaning atur, hambok bilih wonten kuciwaning boja krami, anggen kawula hanampi menggah karawuhan panjenengan sami, inggih ingkang nata palenggahan, atur pasugatan, punapadene para putra anggenipun atur leladi kirang mranani ing penggalih, mawantu-wantu kadang kula anem adhimas …………….. (nama ayah bayi) nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.

Semanten ugi, kawula minangka talanging basa, hambok bilih wonten keladuking patrap saha pangucap, tuna dungkaping paramasastra ingkang boten anuju prana, kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten.

Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamu“alaikum Wr. Wb.

Baca juga Contoh Teks Atur Pambagyo Harjo Supitan

Berita Terkait

Dasanama bumi
Bahasa Jawa bawah dan atas
Apa bahasa kramanya hari ini?
Bahasa Jawanya kemarin
Bahasa Jawanya bagaimana
Bahasa Jawanya besok
Apa bahasa Jawanya dimana kamu?
Artinya Jawa kamu lagi apa?
Berita ini 438 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 20 September 2023 - 07:43 WIB

Notasi Ketawang Jamuran Slendro 9

Rabu, 20 September 2023 - 07:34 WIB

Notasi Ketawang Dumadi Slendro 9

Selasa, 19 September 2023 - 23:51 WIB

Notasi Ketawang Dlongeh Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 09:28 WIB

Notasi Ketawang Dholo Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 09:08 WIB

Notasi Ketawang Dhendha Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 08:55 WIB

Notasi Ketawang Dhandhanggula Tlutur Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 08:40 WIB

Notasi Ketawang Cakrawala Slendro 9

Selasa, 15 Agustus 2023 - 09:33 WIB

Notasi Ketawang Tambang Laras Pelog Barang

Berita Terbaru

Sejarah Jawa

Nama Kota Besar di Pulau Jawa

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:39 WIB

Sejarah Jawa

Kerajaan yang Ada di Indonesia yang Wajib Anda ketahui

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:23 WIB

Sejarah Jawa

Luas Jawa Tengah

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:06 WIB

Sejarah Jawa

Peta Pulau Jawa Lengkap

Selasa, 24 Okt 2023 - 13:49 WIB

Bahasa Jawa

Dasanama bumi

Rabu, 20 Sep 2023 - 11:02 WIB