Contoh teks sesorah Sumpah Pemuda Singkat Bahasa Jawa

- Author

Kamis, 31 Agustus 2023 - 11:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kawruh BasaContoh sesorah Sumpah Pemuda di bawah ini menggunakan bahasa Jawa krama, sehingga lebih enak didengar khususnya bagi orang Jawa. Contoh pidato Sumpah Pemuda bahasa Jawa ini singkat, padat dan jelas, yang isinya tentang hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober yang selalu diperingati oleh bangsa Indonesia.

Untuk mengingat perjuangan para pemuda waktu itu, admin sengaja memposting pidato tentang hari sumpah pemuda tersebut dalam bahasa Jawa. Adapun sesorah tersebut sebagai berikut:

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Sumpah Pemuda

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak Kepala Sekolah ingkang satuhu kula bekteni, Bapak/ibu Dwija saha karyawan SMA Negeri 1 Manyaran ingkang satuhu kinurmatan, sarta kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Ingkang sepisan sumangga kula panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dhateng ngarasanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih ingkang tansah paring nikmat saha rahmat satemah kula saha panjenengan taksih saged pados ngelmu inggih menika taksih saged sinau wonten ing pawiyatan kita menika.

Kaping kalih, nuwun sewu kula sampun kumawantun jumeneng wonten ngarsa panjenengan sedaya saperlu badhe ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda.

Kula panjenengan sedaya tamtu sampun sami mangertos bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah satunggaling kedadosan sakral ingkang nedahaken dhateng sedaya tiyang bilih bangsa kita bangsa ingkang anggadhahi semangat juang, semangat nyawiji Bhineka Tunggal Ika, dados bangsa ingkang jumeneng kanthi jejeg.

Wondene wosipun Sumpah Pemuda inggih menika: ;

1) Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia.

2) Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia:

3) Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia

Wosipun sumpah saha prasetya menika wajib kula saha penjenengan sedaya jagi saha dipun warisaken dhumateng putra wayah kagem mujudaken gegayuhan kamardikan saha gesang kanthi gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja, adil saha sejahtera.

Kita minangka siswa nggadahi jejibahan njagi semangat dalah mempeng anggenipun sinau. Minangka pemuda kita ugi kedah semangat saha sregep anggenipun nyambut damel ngisi pambangunanipun bangsa.

Menika ingkang saged kula aturaken ngengingi babagan Sumpah Pemuda. Pramila cekap semanten kemawon atur kula, mbok bilih kathah klenta-klentuning atur kula tansah nyuwun agunging pangaksami. Wassalammuallaikuri Wr. Wb.

Demikian contoh teks sesorah Sumpah Pemuda Singkat Bahasa Jawa semoga dapat membantu anda dalam mencari contoh pidato Sumpah Pemuda bahasa Jawa.

Berita Terkait

Dasanama bumi
Bahasa Jawa bawah dan atas
Apa bahasa kramanya hari ini?
Bahasa Jawanya kemarin
Bahasa Jawanya bagaimana
Bahasa Jawanya besok
Apa bahasa Jawanya dimana kamu?
Artinya Jawa kamu lagi apa?
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 20 September 2023 - 07:43 WIB

Notasi Ketawang Jamuran Slendro 9

Rabu, 20 September 2023 - 07:34 WIB

Notasi Ketawang Dumadi Slendro 9

Selasa, 19 September 2023 - 23:51 WIB

Notasi Ketawang Dlongeh Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 09:28 WIB

Notasi Ketawang Dholo Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 09:08 WIB

Notasi Ketawang Dhendha Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 08:55 WIB

Notasi Ketawang Dhandhanggula Tlutur Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 08:40 WIB

Notasi Ketawang Cakrawala Slendro 9

Selasa, 15 Agustus 2023 - 09:33 WIB

Notasi Ketawang Tambang Laras Pelog Barang

Berita Terbaru

Sejarah Jawa

Nama Kota Besar di Pulau Jawa

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:39 WIB

Sejarah Jawa

Kerajaan yang Ada di Indonesia yang Wajib Anda ketahui

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:23 WIB

Sejarah Jawa

Luas Jawa Tengah

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:06 WIB

Sejarah Jawa

Peta Pulau Jawa Lengkap

Selasa, 24 Okt 2023 - 13:49 WIB

Bahasa Jawa

Dasanama bumi

Rabu, 20 Sep 2023 - 11:02 WIB