80+ Arane Papan Panggonan Kewan, Manungsa, Barang dalam bahasa Jawa

- Author

Senin, 6 Februari 2023 - 06:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kawruhbasa.com – Arane papan (bahasa Jawa) artinya nama sebuah tempat, baik tempat hewan, manusia maupun tempat meletakkan suatu barang. Masyarakat Jawa mengenal berbagai nama tempat yang terdengar unik khas, misalnya “kepis” papan kanggo wadhah iwak (tempat menaruh ikan), “pagupon” papan kanggo omah dara (rumah burung dara), dan lain-lain.

Dalam bahasa Indonesia juga dikenal nama tempat, seperti stasiun, terminal, alun-alun. Namun, sayangnya tidak ada nama tempat hewan.

Sedangkan dalam pelajaran bahasa Jawa, arane papan banyak ditanyakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut akan kami tulis daftarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pelajari juga 73 Arane Tukang (nama pekerjaan) dalam bahasa Jawa dan artinya

80 arane papan (nama tempat)

arane papan

Di bawah ini adalah daftar arane papan (nama tempat) baik tempat hewan, manusia, maupun barang.

 1. Alas: papan panggonane wit-witan gedhe, thethukulan lan kewan-kewan alasan (hutan)
 2. Alun-alun: papan wujud plataran jembar sing mapan ing satengahing kutha (lapangan luas yang bertempat di tengah kota)
 3. Babadan: palemahan sing wis dibabadi (tanah yang sudah dibersihkan tumbuhannya)
 4. Balapan: papan kanggo mbalap (tempat untuk balapan)
 5. Bale mangu: papan kanggo ngadili wong sing nyalahi hukum (tempat pengadilan terdakwa)
 6. Bango: papan kanggo dodolan ana ing pasar (kios pasar)
 7. Bangsal: panggonan kanggo nganakake pasamuan (balai pertemuan)
 8. Bong: kuburane wong cina (makam orang cina)
 9. Bothekan: papan kanggo wadhah bumbu utawa jamu (tempat untuk menaruh bumbu atau jamu)
 10. Bubat: papan kanggo ngadu samubarang (tempat untuk mengadu apa saja)
 11. Cakruk: omah cilik manggone pinggir dalan kampung biasane kanggo kumpul wong rondha (rumah kecil yang terletak di pinggir jalan kampung yang biasanya di gunakan untuk pos ronda)
 12. Clunthang: papan kanggo wadhah jangkrik (tempat untuk menaruh hewan jengkerik)
 13. Emper: papan ciut sing manggune ana ngarep omah (sebuah tempat yang terletak di depan rumah, biasa disebut teras)
 14. Endhong: papan kanggo wadhah panah (tempat untuk menaruh anak panah)
 15. Epok: papan wadhah kinang (wadah khas untuk peralatan dan perlengkapan menginang yang meliputi tempat kinang berikut kelengkapannya, seperti tempat sirih, tempat tembakau, alat pemakan kinang, alat pemotong pinang, dan tempat ludah)
 16. Esong: papan omahe landhak (rumah landak)
 17. Gadhen: Panggonan kanggo nggadhekake barang (pegadaian)
 18. Gayor: papan kanggo nggantung gong (tempat untuk menggantung gong)
 19. Gedhong: Omah gedhe kanggo pasamuwan (tempat untuk pesta atau pertemuan)
 20. Gedhogan: papan kanggo omah jaran (kandang kuda)
 21. Glodhog: papan kanggo omah tawon (tempat yang sengaja dibuat manusia untuk rumah lebah)
 22. Gowok: papan omahe manuk glathik (rumah burung gelatik)
 23. Gredhu: papan kanggo njaga kampung (tempat atau pos untuk menjaga keamanan kampung)
 24. Greja: Panggonan sembahyange wong kristen (tempat ibadah umat kristen)
 25. Grobog: papan kanggo nyimpen panganan (tempat untuk menyimpan makanan/lemari makan)
 26. Gubug: papan kanggo tunggu manuk ing sawah (saung tempat menunggu padi di sawah)
 27. Gudhang: papan kanggo nyimpen bawang (tempat untuk menyimpan berbagai macam barang)
 28. Gupit mandragiri: gendhong kanggo turu ratu (tempat/gedung untuk tempat tidur raja)
 29. Hotel: Omah sewan kanggo penginepan (tempat untuk menginap)
 30. Iyan: wadah kanggo ngeler sega (tempat untuk meletakka nasi sehabis dimasak agar cepat dingin)
 31. Jedhing: papan kanggo adus (kamar mandi)
 32. Jodhang: papan kanggo wadhah panganan sing nggawane kudu dipikul (tempat untuk membawa makanan yang membawanya harus dipikul)
 33. Jumbleng: Kakus kanggo bebuwang kotoran (wc)
 34. Jun: papan kanggo wadah banyu (tempat air)
 35. Kabupaten: Daleme bupati pemerintah daerah (Rumah Bupati)
 36. Kandhang: Omah kanggo ngingu kewan (kebo, sapi, wedhus lan liya-liyane (tempat untuk memelihara hewan)
 37. Kanthong: Sak ing klambi utawa celana kanggo ngesaki barang (saku baju atau celana)
 38. Kanthongan: kanggo ngadhahi barang-barang (tempat untuk mewadahi barang)
 39. Kantor: papan kanggo nyambut gawe; panggonan kanggo ngurusi samubarang keperluan (tempat untuk bekerja dan mengurus banyak hal)
 40. Kedhaton: Daleme garwa ratu (rumah permasuri raja)
 41. Kepis: papan kanggo wadhah iwak loh, biasane kanggo wong sing lagi mancing (tempat untuk wadah ikan biasanya digunakkan oleh orang memancing)
 42. Klentheng: papan kanggo sembahyange wong cina (tempat ibadah orang cina)
 43. Klenthing: wadhah kanggo nggolek banyu (wadah untuk mencari air)
 44. Kombong: papan kanggo ngandhangake pitik, bebek, utawa banyak (kandang ayam, bebek, dan sejenis unggas lainnya)
 45. Koplakan: papan kanggo leren grobak, dhokar lan kreta (tempat untuk beristirahat gerobak, delman, dan kereta kuda)
 46. Krangkeng: papan kanggo ngandangake macan (kandang harimau)
 47. Kranjang: wadhah sing digawe saka pring sing dienam (wadah yang terbuat dari anyaman bambu)
 48. Kranji/pranji: papan kanggo ngurung pitik (tempat untuk mengurung ayam)
 49. Kraton: daleme ratu (rumah raja)
 50. Kuburan: papan kanggo ngubur wong mati (makam/kuburan)
 51. Kuncung: omah cilik sing manggone ana ngarepe pendhapa (rumah kecil di depan pendapa)
 52. Kurungan: papan kanggo ngurung manuk (tempat untuk mengurung burung)
 53. Lemari: papan kanggo nyimpen sandhangan, barang, lsp (tempat untuk menyimpan pakaian, barang, dsb)
 54. Leng: papan omahe semut (rumah semut)
 55. Langgar: papan kanggo shalat lan ngaji, umume ukuran luwih cilik katimbang mejid (tempat untuk beribadah, namun ukurannya lebih kecil jika dibandingkan masjid)
 56. Loji: omah apik tinggalane landa (rumah megah peninggalan Belanda)
 57. Losmen: Omah sewan kanggo penginepan (tempat untuk menginap)
 58. Lumbung: papan kanggo nyimpen pari (tempat untuk menyimpan padi)
 59. Menara: papan dhuwur kanggo pepeling (tempat peringatan atau mengawasi musuh)
 60. Mesjid: omah gedhe kanggo sembahyange wong islam (tempat ibadah umat islam)
 61. Padaringan: papan kanggo nyimpen beras (tempat untuk menyimpan beras)
 62. Padasan: papan kanggo wudhu (tempat wadah untuk berwudhu)
 63. Padhepokan: papan daleme pendhita (rumah resi/begawan yang biasanya berada ditempat yang sepi seperti gunung atau bukit)
 64. Paga: papan kanggo nympen grabah (tempat untuk menyimpan barang gerabah, seperti kwali, kendhil, lemper, dll)
 65. Pagupon: papan kanggo omah dara (tempat untuk rumah burung dara)
 66. Patehan: papan kanggo nggawe wedang wong duwe gawe (tempat untuk membuat minuman orang punya hajat di kampung)
 67. Papon: papan kanggo madhahi injet (tempat untuk meletakkan kapur sirih)
 68. Paidon: papan kanggo wadhah idu (tempat meludah)
 69. Pakunjaran: papan kanggo ngunjara wong kang salah mungguhing ukum (tempat untuk menghukum orang yang salah menurut hukum yang berlaku)
 70. Pamulangan: papan kanggo mulang muruk/sekolahan (tempat untuk mengajar siswa)
 71. Panepen: papan kanggo nepi (tempat untuk menyepi atau bersemedi)
 72. Pasetian: papan kanggo nyingkirake wong kang kaluputan (tempat untuk orang yang bersalah)
 73. Payudan: papan kanggo perang (tempat untuk perang)
 74. Pagagan: papan kang ditanduri pari gaga (tempat yang ditanami pari jenis gaga)
 75. Paestren: papan sing manggone cedhak omah ditanduri jejanganan (tempat di dekat rumah yang ditanami sayur-sayuran)
 76. Pegajih: tegal utawa sawah sing kedadeyan saka waleding kali (ladang atau sawah yang terjadi karena mengumpulnya tanah dikali akibat erosi)
 77. Pakebonan: palemahan jembar ditanduri wit-witan (tanah lapang yang ditanami pepohonan)
 78. Palataran: papan rata sing ana ngarep omah (tempat lapang di depan rumah)
 79. Pamulangan: papan kanggo mulang (tempat untuk mendidik siswa)
 80. Pacrabakan: panggone pandhita mulang wuruk (tempat Sang Resi mendidik siswa-siswanya)
 81. Pandhapa/pendhapa: omah sing manggone ana ing ngarep kanggo nemoni tamu (tempat di rumah yang biasa digunakan untuk menerima tamu)
 82. Pasanggrahan: papan kanggo tetirah sing manggone ana lereng gunung (tempat untuk menyepi yang bertempat di lereng gunung)
 83. Patamanan: lemah sing ditanduri kekembangan (tanah yang ditanami berbagai macam bunga)
 84. Pawon: papan kanggo olah-olah (tempat untuk memasak)
 85. Pantisari: omah setengah petamanan (rumah setengah taman)
 86. Pasar: papan tinemune wong adol lan sing tuku (tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli)
 87. Patapan: omahe pandhita; omah kanggo tapa (rumah resi atau tempat untuk bertapa)
 88. Pekarangan: papan sakiwa tengene utawa mburi omah (area sekitar rumah)
 89. Pelabuhan: papan kanggo mandhege/labuh prau/kapal (pelabuhan)
 90. Pesantren: papan kanggo para santri ngudi kawruh agama islam (tempat para santri menuntut ilmu agama islam)
 91. Petarangan: panggonan kanggo nggendhoge pitik (tempat untuk ayam bertelur)
 92. Pesisir: papan sing manggone ana ing pinggir segara (sebuah tempat di pinggir laut biasa disebut pantai)
 93. Pinihan: papan kanggo nandur winih, umume winih pari (tempat untuk menanam benih, umumnya padi)
 94. Plangkan: papan kanggo wadhah tumbak (tempat untuk mewadahi tombak)
 95. Pluwang: luwangan kanggo masangi kewan alas (jebakan hewan)
 96. Pendhok, warangka: wadhah keris
 97. Plegungan: papan kanggo lerene sapi sing eyup (tempat bersitirahat sapi)
 98. Ploncon: papan kanggo tumbak, teken, lsp (tempat untuk tombak dsb)
 99. Pomahan: pekarangan sing didegi omah (pekarangan yang didirikan rumah)
 100. Pondhok: omah kanggo mondhok, ngaji para santri (rumah tempat kos, mengaji para santri)
 101. Seton: wadhah trasi
 102. Setasiun: pelemerane sepur (tempat istirahat/berhenti kereta api)
 103. Sentren: sawah ing pinggire kali (sawah yang terletak di tepi sungai)
 104. Susuh: omahe manuk (sarang burung)
 105. Tobong: papan kanggo ngobong gendheng utawa bata (tempat untuk membakar genting atau bata) merah
 106. Tala: omah tawon (rumah lebah)
 107. Talun: tegal ing pagunungan (ladang di pegunungan)
 108. Tambak: panggonan kanggo ngingu iwak, (tempat untuk memelihara ikan)
 109. Tegal: palemahan sing ditanduri palawija (tanah yang ditanami palawija)
 110. Tulang: luwengan cilik kanggo adu jangkrik (tempat untuk mengadu jengkerik)
 111. Petarangan: papan kanggo ngendhog pitik (tempat untuk bertelur ayam, bebek, angsa, dan sejenisnya)
 112. Pragen: papan kanggo wadhah bumbu (tempat untuk meletakkan bumbu dapur)
 113. Ranggon: gubuk ing alas kanggo leren utawa njaga kewan (gubuk di sawah untuk tempat istirahat)
 114. Rong: papan omahe ula utawa yuyu (rumah ular atau kepiting)
 115. Rumah sakit: papan kanggo ngruwat wong lara (tempat untuk berobat)
 116. Sanatorium: papan kanggo nambani wong lara (tempat untuk berobat orang sakit)
 117. Sanggar: papan kanggo latihan; papan kanggo semedi (tempat untuk latihan atau bersemedi)
 118. Sawah: lemah kanggo nandur pari, kedhele, tebu, lsp (tanah untuk menanam padi, kedelai, dsb)
 119. Segaran: tetirone segara kanggo ngingu iwak (tiruan tempa untuk memelihara ikan)
 120. Selon: wadhah bumbu utawa trasi (tempat untuk bumbu dapur)
 121. Senthong: perangan sajroning omah kanggo turu, utawa ndeleh barang (tempat tidur)
 122. Slepan: papan kanggo wadhah rokok/mbako (tempat untuk rokok atau tembakau)
 123. Sudhung: papan omahe celeng (rumah babi hutan)
 124. Tangki: wadhah lenga, gas, lsp (tempat minyak)
 125. Tangsi: papan panggonane tentara (tempat asrama tentara)
 126. Warung: papan kanggo dodolan panganan (tempat untuk menjual makanan)
 127. Wihara: papan sembahyang umat budha (tempat ibadah umat buddha)
 128. Wrangka: kayu wadhah keris utawa tumbak (tempat keris atau tombak)

Pelajari juga 159 Arane Uwit, Godhong, Kembang, Pentil, Woh wohan, lan Isine dalam bahasa Jawa

Mapane ana ing

Mapane ana” ing artinya “tempatnya di“. Orang Jawa mempunyai istilah tertentu terhadap barang yang dibiasanya diletakkan pada tempat tertentu. Contohnya sebagai berikut:

 1. Ali-ali: mapane ing driji
 2. Binggel: mapane ana ing sikil
 3. Cripu/trumpah: mapane ana ing sikil
 4. Cundhuk mentul: mapane ana ing gelung
 5. Gelang: mapane ing lengen
 6. Gelungan: mapane ana ing sirah mburi
 7. Jamang: mapane ana ing sirah
 8. Jubah: sandhangane para wiku, kyai
 9. Kalung: mapane ana ing gulu
 10. Kelat bau: mapane ana ing lengen kemejan
 11. Liontin: mapane ana ing kalung
 12. Makutha: mapane ana ing sirah
 13. Peniti: mapane ana ing kebayak
 14. Rimong: mapane ana ing pundhak

Pelajari juga 52 Arane Kembang bahasa Jawa, Manfaat, dan penggunaannya di jaman modern

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai contoh arane papan, semoga dapat menuai manfaat bagi anda yang membutuhkannya. Selalu kunjungi KawruhBasa.com untuk mendapatkan update terbari artikel seputar pembelajaran bahsa Jawa, atau ikuti kami di Google News

Berita Terkait

Apa bahasa Kramane ibu lunga menyang pasar?
Sejarah Bahasa Kraton Jawa Kuno
Basa Bagongan, bahasa Jawa dalam kalangan istana
Basa Krama Desa Bahasa Jawa yang terkesan memaksakan kata
Arti “Gemati” kosakata Bahasa Jawa yang artinya lebih dari sekedar perhatian
Basa Krama Inggil Bahasa Jawa yang sering digunakan oleh ratu
Basa Wredha Krama bahasa Jawa yang sudah jarang dipakai
Basa Kramantara bahasa Jawa yang indah namun terlupakan
Berita ini 528 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 17 Maret 2024 - 22:37 WIB

Apa bahasa Kramane ibu lunga menyang pasar?

Sabtu, 16 Maret 2024 - 00:32 WIB

Sejarah Bahasa Kraton Jawa Kuno

Jumat, 15 Maret 2024 - 22:01 WIB

Basa Bagongan, bahasa Jawa dalam kalangan istana

Jumat, 15 Maret 2024 - 10:34 WIB

Basa Krama Desa Bahasa Jawa yang terkesan memaksakan kata

Kamis, 14 Maret 2024 - 11:11 WIB

Basa Krama Inggil Bahasa Jawa yang sering digunakan oleh ratu

Kamis, 14 Maret 2024 - 10:36 WIB

Basa Wredha Krama bahasa Jawa yang sudah jarang dipakai

Kamis, 14 Maret 2024 - 09:16 WIB

Basa Kramantara bahasa Jawa yang indah namun terlupakan

Rabu, 13 Maret 2024 - 23:18 WIB

Basa Mudha Krama yang perlu dipelajari lengkap contohnya

Berita Terbaru

Uncategorized

Apa yang dimaksud Kawruh Basa?

Sabtu, 20 Apr 2024 - 07:48 WIB

Bahasa Jawa

Apa bahasa Kramane ibu lunga menyang pasar?

Minggu, 17 Mar 2024 - 22:37 WIB

Bahasa Jawa

Sejarah Bahasa Kraton Jawa Kuno

Sabtu, 16 Mar 2024 - 00:32 WIB

Bahasa Jawa

Basa Bagongan, bahasa Jawa dalam kalangan istana

Jumat, 15 Mar 2024 - 22:01 WIB

Bahasa Jawa

Basa Krama Desa Bahasa Jawa yang terkesan memaksakan kata

Jumat, 15 Mar 2024 - 10:34 WIB