Contoh teks Panyandra Kirab Kanarendran Pengantin Jawa

- Author

Rabu, 10 Mei 2023 - 21:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kawruh Basa – Dalam upacara temu nganten (pengantin) Jawa setelah acara Suba Manggala Mapag Kirabing Temanten maka acara selanjutnya adalah Kirab Kanarendran. Kanarendran berasal dari kata dasar “narendra” yang artinya raja. Maka pada acara ini pengantin diibaratkan sebagai raja dan permaisuri.

Dalam acara ini pranatacara atau pambiawara mengucapkan berbagai kalimat panyandra untuk melukiskan kedua pengantin dengan kalimat bahasa krama dan bahasa Kawi yang akan memperindah suasana.

Dalam melakukan panyandra pengantin putra dan putri diantar oleh Subamanggala berjalan di depan pengantin bersama satrio kembar dan di belakangnya diiringi anak-anak putri yang disebut Putri Dhomas berjumlah genap biasanya 10. Pada acara kirab ini kedua mempelai berdandan layaknya sang raja dan permaisuri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Proses kirab kanarendran ini biasanya diiringi ketawang Sri Narendro dengan mengambil titi laras Slendro 6, Pelog 6 atau Pelog Barang.

Baca juga Contoh Teks Panyandra Sowanipun Temanten Kakung

Nah, bagi anda yang akan belajar bagaimana melakukan pidato panyandra berikut kami lampirkan contoh teksnya.

Subomanggolo sedang memimpin jalannya Kirab kanarendran pengantin Jawa

Regu regeng hamrebawa, risang temanten sarimbit medhak saking palenggahan, pinapag Sang Suba Manggala arsa jengkar tilar pawiwahan, kinirapaken ngulati Wahyuning Jodho. Tedhak jleg ngampil amparan rukmi, ginarubyug para remaja putri sahengga Putri Dhomas, horeg reg kang samya hanjenengi, prasasat kadi Narendra siniwaka satuhu, arsa jengkar hangedhaton.

Binayang-bayang sirna kamanungsane, lir Dewaning Kabagyan arsa nganglang bawana nganglangi langening langen. Ramyang-ramyang katongton kenyare hanuksmeng sasi, tandha wus kasipatan Wahyuning Jodho jatmika, hamrebawa handayani warata sanggya kang hanjenengi kadya antuka gempalaning nugraha.

Sinten ta ing ngarsa asung tuladha ingkang minangka pramukaning lampah, busana lir Panewu mantri, mataya ngrantaya kadi angganing Senopati, lah menika ta warnane Sang Suba Manggala ya sang Manggala Suba.

Dhasar pidegsa sarwa sambada, maksih mudha tumaruna wimbuh hambeg susila hanoraga, lebda reh wileting beksa, lampah ngrantaya anut rarasing wirama, hanggung kendel tindake sapecak mangu sapecak tumuleh, tansah kadriya marang tembene winisudha sandeya manawa kasandhunging rata, kabentusing tawang-towang.

Sumambung ing wuntat lampahe Manggalayuda sakembaran. Kembar busanane, kembar dedeg piyadege, kembar wamane. Tinon saking mandrawa kadya jambe sinigar, pasuryane sumunar agilar-gilar, ngagem busana sarwi jenar, mila boten mokal lamun para kenya padha kumesar, handulu baguse satriya kembar.

Sawurinira ana dwi wanodya alit sakembaran, parandene wus katingal sumunar tejane, mencorong cahyane. Tinon saking mandrawa, glewo-glewo kadya golek kencana kang bisa tata janma inggih punika warnanira patah sakembaran.

Sinigeg gantya kang cinarita, sinten ta ing madya mangun karsa, kang busana lir Raja kabiwadha, lah punika ta ingkang dados mustikaning karya, memaniking kandha jatining kang rinengga, Sang temanten kekalih Bagus ……………..(nama pengantin putra) kaliyan Rara ………..(nama pengantin putri).

Lumampah kekanthen asta, keket raket renggang gula kumepyur pulut. Kekalihnya sajak lingsem nanging suka, hanggung reremetan asta, nggraita yen sadaya tamu mboten wonten ingkang pirsa, kajawi pangendhaliwara.

Dhasar wus dangu denira hanganti tumapaking pahargyan, marma sakedhap-sakedhap hangunjal huswa hanggeget lathi, karana tansah kadriya kang ginupit mangke ing tilam sari.

Sawingkingnya sang pinanganten, lah punika ta Ibu juru paes dalah Ibu pangembaning putra temanten sekaliyan. Dhasar ibu juru paes prigel trampil angayahi jejibahan, angrengga amematut amemantes sang pinanganten, mila asiling pakaryan satuhu datan nguciwani. Semanten ugi, Ibu pangembaning putra temanten ugi prigel lan pinter nata balewisma, momong putra datan kuciwa.

Lampahira sang pindha Raja ginarubyuk para remaja putri esthining lir Putri Dhomas. Dhasar sadaya sami sulistyeng wami, gandhes luwes merak ati, lelewane milangoni. Ing pangajab mbenjang dadya putri kang sejati, kadya swargi Raden Ajeng Kartini, ingkang kahesthi – amung sawiji, mugi-mugi mbenjang winengku satriya sejati, yen ora dosen STSI trima prei.

Ingkang kepareng tut wuri handayani lah menika ta ingkang hamengku karya sarimbit garwa, hangliring kanan kering, sajak sarju katuju ing penggalih, wuningani baludaging tamu mbalabar dumugi ing margi-margi, dene katingal sami suka marwata suka, bombonging penggalih prasasat mboten kenging pinetha ing basa, sewu bagya dadya sajuga.

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai “Contoh teks Panyandra Kirab Kanarendran Pengantin Jawa“, semoga bermanfaat bagi anda yang ingin belajar menjadi pranatacara atau pambiawara.

Baca juga Contoh Panyandra Upacara Panggih Temanten Jawa

Berita Terkait

Contoh undangan pernikahan bahasa Jawa pengantin wanita
Wangsalan: pengertian, jenis dan 22 contoh kalimatnya
Bahasa Jawa kecewa dan artinya
Arti loro ati bahasa Jawa
Apa bahasa Kramane ibu lunga menyang pasar?
Sejarah Bahasa Kraton Jawa Kuno
Basa Bagongan, bahasa Jawa dalam kalangan istana
Basa Krama Desa Bahasa Jawa yang terkesan memaksakan kata
Berita ini 908 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 23:36 WIB

Contoh undangan pernikahan bahasa Jawa pengantin wanita

Jumat, 10 Mei 2024 - 22:50 WIB

Wangsalan: pengertian, jenis dan 22 contoh kalimatnya

Sabtu, 4 Mei 2024 - 14:46 WIB

Bahasa Jawa kecewa dan artinya

Sabtu, 4 Mei 2024 - 13:07 WIB

Arti loro ati bahasa Jawa

Sabtu, 16 Maret 2024 - 00:32 WIB

Sejarah Bahasa Kraton Jawa Kuno

Jumat, 15 Maret 2024 - 22:01 WIB

Basa Bagongan, bahasa Jawa dalam kalangan istana

Jumat, 15 Maret 2024 - 10:34 WIB

Basa Krama Desa Bahasa Jawa yang terkesan memaksakan kata

Kamis, 14 Maret 2024 - 21:28 WIB

Arti “Gemati” kosakata Bahasa Jawa yang artinya lebih dari sekedar perhatian

Berita Terbaru

Bahasa Jawa

Contoh undangan pernikahan bahasa Jawa pengantin wanita

Senin, 20 Mei 2024 - 23:36 WIB

Bahasa Jawa

Wangsalan: pengertian, jenis dan 22 contoh kalimatnya

Jumat, 10 Mei 2024 - 22:50 WIB

Bahasa Jawa

Bahasa Jawa kecewa dan artinya

Sabtu, 4 Mei 2024 - 14:46 WIB

Bahasa Jawa

Arti loro ati bahasa Jawa

Sabtu, 4 Mei 2024 - 13:07 WIB

Uncategorized

Apa yang dimaksud Kawruh Basa?

Sabtu, 20 Apr 2024 - 07:48 WIB